Algemene voorwaarden en privacy verklaring

1. Over deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw bestelling de overeenkomst tot het leveren van producten. Op deze overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Van de overeenkomst kan niet worden afgeweken.

2. Het plaatsen van een bestelling
U kunt bestellingen doen via de website of per mail naar info@vinylonly.nl.  Indien wij uw bestelling niet of niet volledig kunnen leveren, zullen wij u dit laten weten en u een alternatief bieden. In dit geval is ons bericht geen bevestiging, doch een kennisgeving. U kunt dan akkoord gaan met het alternatief of uw originele bestelling wijzigen of annuleren. Het akkoord of een wijziging gelden in deze als het plaatsen van een (nieuwe) bestelling.

3. Levering van producten
Afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden, leveren wij u de producten die zijn aangegeven op uw bevestiging.

4. Prijzen en Verzendkosten
De prijzen van de producten zijn inclusief BTW. Binnen Nederland worden alle bestellingen met een aankoopwaarde vanaf €100,- gratis verzonden. Onder de €100,- worden verzend- en handelingskosten in rekening gebracht.
Voor België worden bestellingen vanaf €150,- gratis verzonden. Daaronder wordt €9,95 verzendkosten in rekening gebracht.

5. Het betalen van uw producten
U kunt uw producten betalen tijdens het bestelproces via iDeal of door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening NL91RABO0192075683 ten name van Vinyl Only, onder vermelding van het ordernummer. De betaling dient uiterlijk 5 werkdagen na de bevestiging te geschieden. U dient te betalen in euro`s.

6. Levering van uw producten
De producten worden geleverd zodra de betaling binnen is. Tenzij anders overeengekomen, sturen wij de producten naar het adres dat is vermeld op de bevestiging.

7. Onze aansprakelijkheid
Indien u consument bent, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de overeenkomst slechts gelding voor zover deze niet in strijd is met de wet. Indien u geen consument bent gelden de volgende regels. In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden limitatief vermeld. Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vermeld. Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van enige garantie of voorwaarden die anders uit hoofde van de wet of anderszins deel zouden uitmaken van de overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere (in)directe schade die voortvloeit uit onrechtmatige daad of wanprestatie, contractbreuk of anderszins.

8. Contact opnemen met Vinyl Only
U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@vinylonly.nl. Vermeld duidelijk uw naam, emailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking.

9. Gegevensbescherming
Door uw bestelling te plaatsen gaat u er mee akkoord dat wij van de gegevens die vermeld zijn op uw bestelformulier gebruik maken, teneinde uw bestelling te verwerken. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om voor u nuttige informatie betreffende onze website, voorraad en aanbiedingen aan u te versturen. Indien gegevens betreffende uw persoon die wij in ons bestand hebben, onjuist zijn, corrigeren wij deze op uw verzoek.

10. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die wordt geleden doordat wij de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomen, voor zover dit gebrek of deze vertraging is veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten onze invloedssfeer ligt.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Zowel u als Vinyl Only onderwerpenzich aan de exclusieve rechtsmacht van de Nederlandse rechter.

12. Schade aan goederen
Hierbij weet u dat Vinyl Only tweedehands artikelen verkoopt waar mogelijk schade aan zit. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Veelal zal schade beschreven zijn bij de product omschrijving.

13. Algemeen
Indien u of Vinyl Only nalaat enige voorwaarde van deze overeenkomst (rechtens) af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om een voorwaarde die deel uitmaakt van de overeenkomst later (rechtens) af te dwingen. Indien enige bepaling van de overeenkomst ongeldig of rechtens niet afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de overeenkomst eveneens ongeldig dan wel rechtens niet afdwingbaar zijn.

13. Gedefinieerde termen in deze algemene voorwaarden betekenen
“Voorwaarden”: de voorwaarden die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

“Overeenkomst”: deze algemene voorwaarden samen met uw bestelling.

“Consument”: koper van Vinyl Only producten die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

“Bestelling”: de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze voorwaarden.

“Bevestiging”: de bevestiging van de acceptatie door Vinyl Only van uw bestelling.

“Product”: elk product dat is opgenomen op de website vinylonly.nl en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij deze aan u zullen leveren onder deze voorwaarden.

“Werkdag”: alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in Nederland.

“Vinyl Only”: vinylonly.nl, gevestigd in Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 61508012

Privacy verklaring:
Uw persoonlijke informatie behandelen wij strikt vertrouwelijk, en wordt op geen enkele wijze verkocht, verhuurd of op andere wijze aan derden verstrekt.